Notícia Legal

ES: Por favor, haga uso del servicio de Google Translate para traducir el aviso legal en su idioma.
FR: Veuillez utiliser le service Google Translate pour traduire cette notice légale dans votre langue.
EN: Please, make use of the Google Translate service in order to translate this legal notice into your language.
PT: Por favor, faça uso do serviço Google Translate para traduzir este aviso legal para o seu idioma.

AVÍS LEGAL

 

A continuació, es posa en coneixement l'avís legal que regeix l’ús d’aquest lloc web:

 

OBJECTE:

La present pàgina Web ha estat dissenyada per a donar a conèixer el serveis i productes oferts per L’OBAGA BLANCA, S.L. (d’ara en endavant, la Societat) amb NRT L-706236-C i amb domicili social a Carretera del Forn, S/N, AD100 Canillo, PRINCIPAT D’ANDORRA.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

L’OBAGA BLANCA, S.L. és l’empresa desenvolupadora d’aquest lloc web i és titular de tots els drets de propietat intel·lectual sobre la pàgina www.obagablanca.com.

L’usuari del lloc web s’obliga a utilitzar-la de forma diligent, correcta i lícita, i en particular, es compromet a abstenir-se de:

- Suprimir, eludir o manipular el “copyright”, marques i altres dades identificatives dels drets de l’Hotel o dels seus titulars incorporades als continguts i/o productes comercialitzats des del lloc web, això com dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualsevol altre mecanisme d’informació que poguessin contenir els mateixos.

- Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts del lloc web www.obagablanca.com, a menys que es disposi de l’autorització del titular dels corresponents drets o dites accions resultin legalment permeses.

- En general, utilitzar els continguts del web www.obagablanca.com, amb finalitat o efectes contraris a la Llei, a la moral i a les bones costums generalment acceptades o a l’ordre públic.

 

CONTINGUTS:

A través d’aquest lloc Web, es facilita informació relativa a serveis i productes destinats a coneixement públic i que en tot cas restaran subjectes als termes i condicions que es detalli de forma expressa en cada moment. Tanmateix, dits continguts, propietat en sentit ampli de la Societat, se subjecten a les diferents disposicions legals que hi siguin d’aplicació.

 

ACCÈS I UTILITZACIÓ:

Tant l’accés a aquesta pàgina Web, com la utilització que pugui fer-se’n de la informació i continguts que s’hi presenten, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi.

Les condicions d’accés a aquest Web són subjectes a la legalitat vigent i als principis de bona fe i ús legal per part de l’usuari dels mateixos, quedant prohibida amb caràcter general de qualsevol tipus d’actuació en perjudici de L’OBAGA BLANCA, S.L. .

Particularment, queda absolutament prohibida la utilització d’aquesta pàgina Web amb finalitats il·legals o no autoritzats.

El client està autoritzat a utilitzar aquest lloc web només per fer consultes o reserves legítimes, per la qual cosa es compromet a no fer reserves especulatives, falses o fraudulentes, ni reserves en anticipació de demanda. Així mateix, el client es compromet a proporcionar www.obagablanca.com informació de contacte correcta i precisa, com el correu electrònic, i accedeix, en cas de ser necessari, que www.obagablanca.com la pugui utilitzar com a forma de contacte.

 

RESPONSABILITAT:

L’OBAGA BLANCA, S.L. no es fa responsable sota cap circumstància de qualsevol dany que pugui ocasionar als Usuaris la present pàgina Web per l’ús il·legal o indegut de la mateixa, o dels continguts i informacions accessibles i/o facilitades a través d’ella.

Tanmateix, el client està d'acord amb compensar i eximir de responsabilitat a L’OBAGA BLANCA, S.L. pel que fa a qualsevol responsabilitat, dany o pèrdua, incloses les despeses legals, en els quals L’OBAGA BLANCA, S.L. incorri o pateixi com a resultat de qualsevol acció, manca d'acció o omissió per part del client.

Sota cap circumstància i en cap cas es considerarà a L’OBAGA BLANCA, S.L. com a responsable de qualsevol dany o pèrdua conseqüencial o especial, sigui quin sigui el seu origen (inclosos i sense caràcter limitatiu, la negligència o l’ incompliment d'aquests termes i condicions), o de qualsevol pèrdua d'informació, guanys, ingressos o negoci, sigui quina sigui la causa, fins i tot si els abans indicats van generar aquesta pèrdua o dany, o si es va informar de la possibilitat que aquests ocorreguessin.

Malgrat l’anterior, la responsabilitat de L’OBAGA BLANCA, S.L. envers el client i/o qualsevol tercera part quedarà limitada en tota circumstància a aquella quantitat de les que sigui inferior:

(a) la quantitat abonada pel client per a la reserva, o

(b) 200 euros sigui quina sigui l’anterior.

.

 

QUEIXES:

Qualsevol queixa relativa a l'Hotel s'ha de notificar al taulell de recepció durant l'estada del client. S'haurà de donar a la Direcció de l'Hotel el temps suficient per rectificar la situació. Si l'hotel en qüestió no ha rectificat la queixa a satisfacció del client, la queixa s'haurà de presentar per escrit i de ser possible, haurà d'anar acompanyada de fotografies o d'altres proves visibles.

 

SERVEI:

L’OBAGA BLANCA, S.L. es reserva el dret a suspendre l’accés a la seva pàgina Web, sense previ avís, de forma discrecional i/o temporal, per raons tècniques i/o de qualsevol altra índole, podent tanmateix modificar unilateralment tant les condicions d’accés, com la totalitat o part dels continguts inclosos en el lloc.

 

PROTECCIÓ DE DADES:

De conformitat amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de Protecció de Dades Personals (d’ara en endavant la Llei de Protecció de Dades) i les seves posteriors modificacions, les dades subministrades per l’Usuari quedaran incorporades en fitxers automatitzats, els quals seran processats exclusivament per a la finalitat descrita, segons s’especifiqui en la llegenda adjunta a cada formulari.

Les dades que es recolliran a través dels formularis corresponents només contindran els camps imprescindibles per a poder prestar el servei o informació requerida per l’Usuari. Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, prenent les mesures de seguretat necessàries per a evitar-ne la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que les puguin utilitzar amb finalitats diferents per a les quals han estat sol·licitades a l’Usuari.

L’OBAGA BLANCA, S.L. es compromet al compliment del seu deure de secret respecte de les dades de caràcter personal i la seva obligació de guardar-les, adoptant les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractes o accés no autoritzat, sempre en funció de l’estat de la tecnologia.

Finalment, l’Usuari podrà exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació, de conformitat a allò establert per la Llei de Protecció de Dades que resulti d’aplicació, o bé formular qualsevol consulta i/o comentari personal a aquest respecte, sense que en cap cas aquest servei pugui suposar cap contraprestació. Aquests drets es podran exercir per mitjà de correu electrònic a info@obagablanca.com.

Tanmateix, L’OBAGA BLANCA, S.L. no enviarà per correu electrònic comunicacions publicitàries genèriques que no hagin estat prèviament autoritzades pels usuaris.

 

FORÇA MAJOR:

Si, com a conseqüència de força major, L’OBAGA BLANCA, S.L. es veiés obligada a limitar, modificar o cancel·lar una reserva, el client no tindrà dret a reclamar cap compensació per qualsevol pèrdua resultant d'aquesta limitació, modificació o cancel·lació. El terme "força major" inclou, sense caràcter limitatiu, desastres naturals, incendis o qualsevol altra destrucció de qualsevol allotjament reservat, tumults, guerra o disturbis, exercici d'autoritat legislativa, municipal, militar o d'un altre tipus, vagues o per qualsevol altre motiu aliè a la voluntat de l'empresa.

 

JURISDICCIÓ APLICABLE:

Per a tota qüestió litigiosa o que faci referència la pàgina web www.obagablanca.com, serà d’aplicació la legislació del Principat d’Andorra, essent competent per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionat amb la utilització d’aquesta pàgina web els tribunals del Principat d’Andorra.

 

L’OBAGA BLANCA, S.L. es reserva el dret a modificar aquest avís legal en qualsevol moment.

L’accés a la pàgina Web de www.obagablanca.com implica l’acceptació de totes les condicions anteriorment expressades.

Qualsevol dubte o qüestió en relació a l’expressat anteriorment, ens poden contactar a info@obagablanca.com.

 

Hotel Obaga Blanca

Google Map Indicator
Localização Crtra. Del Forn, S/N
AD100 Canillo
PRINCIPAT D’ANDORRA
Telephone Icon
Telefone +376 751 200
Contate-Nos